hakkımızda

dinamik ve profesyonel yaklaşım

ON TASARIM Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Mimarlık firması, yenilikçi ve yaratıcı tasarım anlayışıyla ekolojik temelli, sürdürülebilir, engelsiz ve kaliteli kentsel mekanların oluşumu için Dr. Oktan Nalbantoğlu tarafından 2007 yılında kuruldu. ON TASARIM, içinde yaşadığımız fiziki çevreleri, kent, doğa koruma bölgesi, arkeolojik ve tarihi sit alanlarını daha yaşanır kılmak amacıyla peyzaj mimarlığı, mimarlık ve kentsel tasarım ölçek ve niteliklerinin bütüncül olarak ele alındığı, doğa – şehir, geçmiş – gelecek ilişkilerinin sorgulandığı ve geliştirildiği projeler üretmeyi hedefler. İstanbul ve Ankara olmak üzere iki merkezden yürütülen, yeni kurulan İzmir ve Montenegro ofisleriyle büyüyen ON TASARIM, kırk kişilik farklı disiplinlerden gelen profesyonel kadrosuyla hem Türkiye’de hem de diğer bazı ülkelerde hizmet vermektedir.

gelecek için tasarlamak …

ON TASARIM sıradan olmayan, yaratıcı ve sürdürülebilir çözümler sunan yapısıyla insan, mekan ve ürün kalitesine yatırım yapmaktadır. İşlevsel, sağlam ve ekonomik olanı arayarak, geleneksel mekanları çağdaş yaklaşımlarla harmanlayarak, ekolojik, kentsel hafızasını geleceğe taşıyabilen proje ve uygulamalarıyla uluslararası tasarım dünyasında yerini almaktadır.

ON TASARIM, kentlerin özgün kimliklerinin korunması ve geliştirilmesi için gereken tüm yapı, mekân ve yaşam kültürlerinin dikkatle korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini savunur. Kültürel mirası, kent belleğini, tarihi kent merkezlerini, meydanları, sokakları ve geleneksel mahalle olgusunu canlı ve güçlü tutan planlama kavram ve kararları ve tasarım yaklaşımları, geleceğin sürdürülebilir kentlerini hazırlamak için hayati önem taşır. Sosyal dinamiklerin dikkate alınması, öngörülebilir ve devamlılığı olan kentsel gelişmenin sağlanması, eko-sistemlerin dengesi, hafızasını koruyan ve yaşanabilir mekânların oluşturulabilmesi, dezavantajlı grupların (engelliler, yaşlılar, çocuklar) engelsiz erişimi, kesintisiz yaya ulaşımı ve sürekli yeşil doku projelerimizin anahtar hedefleridir.

Peyzaj ekolojisi ve restorasyonu, doğal varlık yönetimi, ekolojik ayak izleri, koruma biyolojisi, ekolojik denge, ekosistem sağlığı, onarım ekolojisi ve permakültür gibi konular ve “alanın coğrafyası yol göstericidir “ ilkesi ON TASARIM’ın doğaya takındığı tavrın ve kavramsal yaklaşımlarının belirleyicisidir.

kullanıcı ve bağlam odaklı vizyon …

ON TASARIM, ürettiği ve uyguladığı kentsel peyzaj tasarım projelerinde, gerektiğinde farklı ölçekler arasında akışkan geçişler yakalayan ve kimi zaman disiplinlerüstü bir tavır takınarak “yer”i dinleyen, doğal ve insan yapısı dengesinin yeniden kurulmasını sağlamak için tasarlayan bir firmadır. Bugüne kadar ürettiğimiz büyük ölçekli kentsel tasarım ve kentsel yenileme, canlandırma projeleri, kentsel dönüşüm, konut-toplu konut alanları, ticari kullanım mekanları, sağlık kompleksleri, eğitim yapıları ve üniversite kampüsleri, kent meydanları, yaya bölgeleri, sokak sağlıklılaştırma projeleri, mimari cephe onarım ve yenilemeleri, dinlence alanları, tema ve şehir parkları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, kıyı / sahil şeritleri, turizm odaklı yerleşkeler, havaalanları, karayolları, hızlı tren hatları gibi ulaşım ağı peyzaj projeleri, tarihi ve anı mekanları, kültürel ve endüstriyel miras alanları ve kutsal mekanlar ON TASARIM’ın ölçek, kavram, bağlam ve mekan çeşitliliğinin göstergesidir.

ON TASARIM, proje süreçlerinde imar planı, kısmi koruma imar planı, konsept şema, avan ve kesin proje, uygulama projesi, detay ve sistem analizleri, metraj, keşif ve teknik şartnamelerin hazırlanmasını içeren servislerini bir bütünlük içinde sürdürür ve çözümler.

Firmamız, kuruluşundan bu yana yaratıcı, araştırma odaklı ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak uygulama deneyimleri üzerinde çalışmaktadır. Profesyonel yaşamda peyzaj mimarlığı ve mimarlığın, toplumun ve insanlığın hizmetinde olduğu kabulü ile mekân yapma, yapı ve çevre ilişkisini kurma becerisini, kentin değerleriyle bütünleştirmeyi amaçlayan, küresel iklim ve kentleşme politikalarını takip eden ON TASARIM, tasarımda yenilikçi tavrı ilke edinmiştir. Hedefimiz, öznesinde insan ve doğa ile barışık, ekolojinin temel ilkelerini kullanan sürdürülebilir tasarımlarla, proje üretiminin sınırlarını geliştirmek ve farklılık yaratan kalıcı çözümler üretmektir.